Sumitomo Electric Group

Các ứng dụng như xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải đô thị, cấp nước, nước thải dầu khí và tiền lọc khử muối biển.

Back to Top